Общи условия и поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН flex.bg

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „МАРТИНС” ЕООД, ЕИК 116590571, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия flex.bg”.

Преди да използвате сайта, прочетете внимателно настоящата информация и съдържащите се по-долу общи условия.  Тя представя изискванията на българското и европейското законодателство и по-специално на Закона за защита на потребителите, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, Закона за електронната търговия, Регламент /ЕС/ 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите. 

Настоящите общи условия са част от договора между Вас и „МАРТИНС” ЕООД, както и от споразумението относно употребата на сайта flex.bg. Всеки посетител, независимо от това дали е регистриран или не, използвайки сайта, показва съгласие с настоящите условия. В случай на несъгласие с тях, моля преустановете незабавно ползването на уебсайта.

Посочената по-долу информация е част от търговските условия между „МАРТИНС” ЕООД, като собственик на сайта flex.bg, представляващ онлайн магазин  и потребителите на интернет страницата, относно ползването на същата и предоставените на нея възможности за сключване на договори за покупко-продажба от разстояние.


ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.    По смисъла на настоящите Общи условия:
1.1    „Продукт” и „Стока” представляват изложените на уебсайта и предложените за закупуване вещи.
1.2    „Потребител” е всеки, който е заредил интернет сайта flex.bg

1.3    „Регистриран потребител” е всеки потребител, който е персонализирал своето присъствие в интернет страницата, посредством въвеждане на лични данни.
1.4    „Поръчка” е предложение, отправено от потребител, за закупуване на стоки при условията предвидени по-долу.
1.5    “Доставчик” и „Продавач” е „МАРТИНС” ЕООД, ЕИК 116590571, с място на осъществяване на стопанска дейност в гр. Шумен, ул. Цар Иван Александър № 81, ет. 3, тел. 0888 712 282, електронна поща info@flex.bg. Седалище и адрес на управление  в гр. Разград, ул. Васил Левски” 10, ет. 3

СТРАНИ
2.    Собственик на уеб сайта flex.bg е „МАРТИНС” ЕООД, ЕИК 116590571, което дружество е доставчик и продавач на предлаганите на интернет сайта стоки.
3.    Страна по настоящите условия са потребителите по смисъла на т. 1.2 и т. 1. 3.
4.    Интернет сайтът flex.bg предлага за закупуване стоки на лица над 18 години.
4.1    Приемайки настоящите общи условия, потребителите декларират, че са на възраст на или над 18 години и че са дееспособни.
4.2    В случай, че сте на възраст под 18 години и/или сте недееспособни, моля не ползвайте интернет сайта. 
4.3    Доставчикът си запазва правото да ограничи достъпа на определени потребители до интернет сайта и/или предоставяните на него услуги при положение, че съществуват данни доказващи, че тяхната възраст е под 18 години и/или, че същите са недееспособни.

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН 
5.    Когато посещават интернет страницата  flex.bg или изпращат съобщения под формата на e-mail, Потребителите комуникират с Доставчика в електронен вид. За нуждите от осъществяване на връзка с Потребителите, Доставчикът си запазва правото да използва подобни електронни методи на комуникация. Във връзка с това, Потребителите изразяват своето съгласие за използването на такъв вид комуникация и заявяват, че предадените посредством нея споразумения, уведомления, данни и пр. отговарят на законовите изисквания, приложими по отношение на тях в писмена форма.
6.    Доставчикът не изпраща на Потребителите търговски съобщения различни от тези, предвидени в настоящите условия и съобщения, свързани с доставката и последващите отношения. Потребителят се съгласява да получава предвидените съобщения, както и съобщенията свързани с доставката и последващите отношения. 
6.1    Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения без предварителното разрешение на Потребителя.
6.2    Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения на лицата по чл. 6, ал. 2 от Закона за електронната търговия.
6.3    Доставчикът не носи отговорност за търговски съобщения и непоискани търговски съобщения, изпращани от трети лица (в това число рекламодатели, сътрудници и др.), независимо от това, дали тези съобщения са свързани или не с употребата на сайта и предоставените на него услуги.

ПРЕДМЕТ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7. Доставчикът предоставя на Потребителя електронен каталог със стоки, които Потребителят може да закупи, посредством подаване на поръчка и заплащане на обявената продажна цена при спазване на настоящите условия и на допълнително посочените конкретни изисквания за отделните стоки.
8. Точно описание на вида и характеристиките на стоките, предлагани чрез сайта, се съдържат непосредствено до и под снимката (след клик върху нея) на продукта, моля запознайте се внимателно с тази информация преди да вземете решение за покупка.
9. 1. Крайната цена на стоките в български лева, с включен ДДС, е посочена в непосредствена близост до снимката на продукта. 
9.2. Стойността на доставката не е включена в цената и се заплаща отделно, съобразно актуалните тарифи на съответната куриерска служба. „МАРТИНС” ЕООД извършва доставките преимуществено чрез куриерска служба „Еконт”. Техните тарифи можете да намерите https://www.econt.com/services/shipment-price. „МАРТИНС” ЕООД не начислява собствени разходи за доставка и не оскъпява по никакъв начин разхода за своите клиенти.

10. Заплащането на окончателната цена на поръчаните стоки (с начислен ДДС), се извършва изцяло при доставянето им на потребителя (наложен платеж) или по банков път.

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
11. 1. Потребителите приемат настоящите условия както следва:
11.    2. Потребителите, които нямат регистрация в интернет страницата, приемат условията чрез нейното зареждане и използване на предоставените на нея услуги.
11.3. Регистрираните потребители приемат настоящите условия, чрез попълване на изискуемите данни за извършване на доставка на избраните от тях стоки. По този начин потребителите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, по силата на което декларират, че са запознати с настоящите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват.
11.4.    Преди сключване на договор за продажба от разстояние, потребителят изрично заявява, чрез създаването на профил и попълването на съответните полета относно данни за доставка и начин на плащане, че разбира и приема, че сключва договор за покпуко-продажба, по силата на който се задължава към доставчика да заплати продажната цена на избраните от него стоки.
11.5.    Доставчикът незабавно потвърждава получаването на изявленията на потребителя, като изпраща потвърждение на електронната поща на потребителя.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

12.1.Доставчикът има право да променя едностранно настоящите условия.
12.2.    Всички промени в настоящите условия влизат в сила след изпращане на  уведомителни електронни съобщения (е-mail) или след публикуването им на интернет сайта. 
12.3.    Промените в условията не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за закупуване.

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ

13.    Отделните стоки се представят подредени по спецификации, определени в интернет страницата. 
13.2.    Всяко едно представяне съдържа основна информация за предлаганата стока, указване на нейната крайна цена, снимков материал или друга форма на изображение, конкретизираща стоката, характеристики на стоката и/или особени правила за доставка, ако има такива.
13.3.     Указаната цена на всяка стока е в български лева за един брой. Тя включва нетната цена на продукта и начисления данък върху добавената стойност (ДДС) и всички други дължими данъци и такси.

13. 4. Доставчикът има право да променя едностранно и във всеки един момент вида на предлаганите стоки и техните цени. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на отправяне на заявката.

13. 5. Съобщения за намаление на цените се правят като  новата цена се поставя непосредствено до старата, която е зачертана.

13. 6. Потребителите са запознати, че е възможно определени стоки временно да не са налични на склад. В този случай Доставчикът уведомява за това потребителя, чрез изпращане на посочена електронна поща или по телефон.


ПОРЪЧКА

14.    Поръчката за доставка на стоки се извършва посредством попълване на представените на интернет страницата формуляри.
15.1. Потребителят се задължава да посочи точни данни на лицето, което ще получи стоката, както и за мястото на доставка.
15.2. В поръчката автоматично се описват избраните стоки, тяхното количество, тяхната крайна цена с включен ДДС, както и общата цена с включен ДДС на всички стоки, включени в поръчката.
15.3. Във всеки момент преди изпращане на поръчката, Потребителят може да премахне от формуляра избрана от него стока и/или да добави друга такава.
15.5. Оформянето на поръчката се извършва чрез изпращане на заявка за покупка, която следва всички процедури по избор на стока и въвеждане на данни за потребителя и място на доставка. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на оферта отправена от Потребителя до Доставчика в съответствие с разпоредбите на Закона задълженията и договорите (ЗЗД).
15.6. След получаване на поръчката, Доставчикът се свързва с Потребителя по телефон или посредством електронната поща.
15. 7. Потребителят следва незабавно да потвърди поръчката изрично.
15. 8.Поръчката не обвързва Доставчика в случай, че Потребителят не е посочил в нея средства за контакт (телефонен номер или адрес на електронна поща), както и в случай, че не може да бъде открит посредством посочените средства за контакт, или в случай, че същият не потвърди или откаже поръчката.
16. Ако след получена поръчка Доставчикът установи, че поръчаната стока вече не е в наличност или по друга обективна причина не може да бъде доставена, същият следва да уведоми незабавно Потребителя по телефон или посредством електронната поща.
17. Договорът се счита за сключен при плащане на цената.

ДОСТАВКА

18. Доставката на поръчаните стоки се извършва посредством куриерска служба или лично от доставчика по реда на настоящите условия.
19. 1. Срокът за доставка е 3 работни дни от потвърждението на поръчката. Изключение от този срок правят поръчки включващи продукти по поръчка на клиента. Срока на тези доставки се уговаря между Доставчика и Потребителя.
19. 2. Едновременно с доставката на стоката, Продавачът предава на потребителя  потвърждение за сключения договор на траен носител.

20.1. Поръчаните стоки се доставят на посочения от Потребителя адрес, при условие, че същият е точен и валиден. Потребителят се задължава да осигури достъп и възможност за получаване на поръчаните стоки. 
20.2. Поръчаните стоки се доставят в подходяща опаковка, съобразно техния вид, размер и начина на доставка.
20.3. Ако Потребителят не бъде намерен в рамките на срока за изпълнение на доставката на посочения адрес, или ако Потребителят не осигури достъп и възможност за получаване, Доставчикът се освобождава от задължението си да изпълни поръчката, като разходите по доставката са за сметка на Потребителя.
20.4. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаните стоки след изтичане срока на доставката, разходите по допълнителната доставка са за негова сметка.
20.5. Поръчаните стоки могат да бъдат получени и от трето упълномощено лице, при условие, че то потвърди идентичността на поръчаните и получаваните стоки.
20.6. Третото лице, приело доставката няма право да върне стоките или да прави възражения относно доставката.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

21. Потребителят няма право на отказ от договора съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, тъй като всички доставяни чрез сайта www.flex.bg   продукти представляват запечатани стоки, които се разпечатват след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето и за които правото на отказ при онлайн сделки не се прилага, съгласно чл. 57 ЗЗП.

22. Потребителят може да откаже да получи стоките единствено ако:
    а/ доставената стока не съответства на поръчаната от Потребителя;
    б/ стоката е претърпяла повреда при транспортирането;
    в/ стоката е с недостатъци, които правят употребата й невъзможна.
Отказът от получаване на доставена стока се оформя в протокол в момента на доставката. 
23. Отказът по т.22 може да бъде извършен само в момента на доставката.
24. Потребителят не може да откаже да получи доставените стоки на други основания, различни от посочените.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

25. 1. Право на рекламация по този раздел от общите условия имат единствено ползватели, които имат качеството на Потребители по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП и настоящите общи условия.

25. 2. След заплащане и получаване на доставената стока, Потребителят има право да направи рекламация при наличие на дефект, съществувал към момента на нейното предаване, съгласно гл. ІІІ, раздел ІІ и ІІІ от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС). Правата на потребителя при рекламации са посочени в чл. 33-36 ЗПЦСЦУПС. В случай на гаранционно събитие Потребителят трябва да предостави стоката на Доставчика за преценка на основателността на рекламацията.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

26.С цел сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба посредством интернет страницата, Доставчикът събира и обработва следната информация относно Потребителите:
– лично име, бащино име и фамилия
– актуален адрес (независимо постоянен, настоящ или друг), с цел извършване на доставката
– адрес на електронна поща
– телефонен номер (стационарен, мобилен или друг) за връзка относно доставката.
– адрес на електронната поща на регистриран потребител
– наименование на регистриран потребител
– IP адрес на потребител
– друга информация, касаеща посещаемостта и техническите параметри на сайта (часа и дата на посещение, колко време е продължило ползването на сайта, колко време е отнело за зареждане на сайта и всяка страница, как точно се ползва, кои продукти и услуги разглеждат и др.)
27. Информацията по т.26 се събира посредством технологията cookies, web-маяци и др.
28.1 Файловете, по настоящия раздел, разположени върху вашия хард диск от интернет страницата, не засягат по никакъв начин вашата операционна система, нейните ресурси и функционалност, не заплашват по никакъв начин вашия софтуер, хардуер, вашата сигурност, и могат да бъдат изтрити по всяко време.
28.2 Потребителят може по всяко време да забрани приемането на файловете по настоящата точка посредством настройка на своя интернет браузър.
29. Събраната информация се използва единствено за:
– Поддръжка и надеждно функциониране на висококачествена интернет страница и подобряване нивото на предлаганите услуги;
– Осигуряване на желаната от Потребителите информация и сделки;
– Персонализиране на дейността съгласно потребителски профил;
– Комуникация между Доставчика и Потребителите;
– Извършване на проучвания и подобрения в предлаганите от нас услуги;
– Установяване и отстраняване на технически нередности
– Анализ на поведението на страницата и Потребителите
– Подаване на необходимата трафик информация към рекламодатели.
30. Доставчикът се задължава да не разкрива лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната такава на трети лица, освен когато:
– е получил изричното съгласие на потребителя;
-информацията е изискана от държавни органи и длъжностни лица, които съгласно действащото българско законодателство са оправомощени да изискват и събират подобна информация, при спазване на законоустановените процедури;
– в други случаи, предвидени в закон.
31. Потребителите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни позволяващи идентифицирането им като индивиди, но това ще включва и закриване на използваните от тях потребителско име и парола. Потребителите приемат, че това може да доведе до забавяне или невъзможност за извършване на доставки, като в този случай Доставчикът няма да носи отговорност за неизпълнение на поети договорни задължения.
32. Обработката на събраните данни се извършва в съответствие с разпоредбите на настоящите условия и разпоредбите на действащото законодателство на Република България и Общия Регламент за защита на личните данни на ЕС.

ДРУГИ

33.Сайтът flex.bg ведно с всички текстове, изображения, файлове, дизайн, лога и др. елементи, съставляващи интернет страницата, са собственост на „МАРТИНС” ЕООД.
34. „МАРТИНС” ЕООД попада в обхвата на помирителната комисия при Комисия за защита на потребителите като орган за алтернативно решаване на спорове – kzp.bg
35. Електронната връзка към Европейската платформа за онлайн решаване на спорове е ec.europa.eu/odr . 
36.1. Потребителите на уеб сайта flex.bg  нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение „МАРТИНС” ЕООД.
36.2.  Забранено е използването на Сайта и е-майл адресите на „МАРТИНС” ЕООД за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона.
36.3. Забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти без писмено разрешение на „МАРТИНС” ЕООД.
37. Доставчикът не носи отговорност:
-за действия, извършени чрез или върху интернет страницата от Потребители включително и посредством неоторизиран достъп до нея.
– за претърпените вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа, съдържанието или достоверността на информацията на други интернет страници и ресурси, към които Доставчикът осигурява хипер-връзки посредством интернет страницата.
– за преки, непреки, случайни, последващи щети, възникнали поради невъзможността да се ползва интернет страницата или части от нея поради технически причини.
38. Всички авторски права, търговски марки, дизайни, права върху бази данни и други обекти на интелектуалната собственост са притежание на техните законни собственици.

39. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата flex.bg  и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

40. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

41. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Политика за защита на личните данни и за поверителност

Настоящата политика за защита на личните данни и за поверителност е неразделна част от Общите условия на „МАРТИНС” ЕООД и обхваща въпросите, свързани с личните данни, вкл. каква информация събираме като Администратор на лични данни, как я използваме и какви права имат потребителите в тази връзка.

„МАРТИНС” ЕООД има качеството администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу за краткост „Регламент“).

Идентификация на администратора: 
„МАРТИНС” ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. Васил Левски” 10, ет. 3
ЕИК 116590571, ДДС номер: BG116590571
МОЛ: Мартин Янков Русанов

„МАРТИНС” ЕООД третира като лични данни всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, чрез която същото може да бъде идентифицирано. Обработването на лични данни представлява действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

I. Как събираме информация за Вас?

1. Ние събираме лични данни, след изрично съгласие на лицето, за което се отнасят. Когато се регистрирате на нашия сайт или използвате някоя от формите, Вие ни предоставяте определена информация доброволно, която ние обработваме и съхраняваме. Тази информация включва: име, презиме, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, рождена дата, IP адрес, пинове, коментари и всяка друга информация, която ни предоставяте. Възможно е да изберете да споделяте с нас данни за местоположението или снимки. Възможно е да предпочетем да намалим обема на данните, които съхраняваме и обработваме, съобразно целите на обработката.

При договорни взаимоотношения, с цел изпълнението на договора ние задължително получаваме следните лични данни: име, презиме, фамилия, имейл, адрес, телефонен номер и пол.

2. В случай, че решите да закупите продукт или да поръчате определена услуга посредством сайта flex.bg, ние събираме информация за плащанията, информация за връзка (адрес и телефонен номер) и подробности за продукта или услугата, които сте поръчали.

3. При свързване на вашия профил с профила си във Facebook или Google или с други услуги на трети страни, ние получаваме и информацията от тези профили (например приятели или контакти). Информацията, която получаваме от тези услуги, зависи от настройките и от декларациите за поверителност, така че всяко лице следва да провери какви са те.

4. Също така, ние получаваме техническа информация, когато използвате нашия сайт. Всеки път, когато използвате сайта, мобилно приложение или друга интернет услуга, системата създава и записва определена информация автоматично. Ето някои от категориите информация, която събираме:

a/ Данни в регистрационните файлове. Когато използвате сайта, нашите сървъри записват информация (“данни от дневника” или “log data”), включително информация, която браузърът ви автоматично изпраща при посещение на уеб сайт или мобилното ви приложение автоматично изпраща, когато го използвате. Тези данни от дневника включват адреса на интернет протокола, адреса и активността на посещаваните от вас уеб сайтове, търсения, тип и настройки на браузъра, дата и час на заявката ви, как сте използвали сайта, данните за “бисквитките” и данните за устройствата. Ако искате да получите повече подробности за информацията, която ние събираме – свържете се с нас чрез формата за контакт.

б/ Данни за “бисквитките”. Ние също така използваме “бисквитки” (малки текстови файлове, изпратени от вашия компютър всеки път, когато посещавате нашия уеб сайт) или подобни технологии за улавяне на данни. Когато използваме “бисквитки” или други подобни технологии, ние използваме “бисквитки” на сесията (продължават, докато затворите браузъра си) или постоянните “бисквитки” (които продължават, докато вие или браузърът ви ги изтрият). Например, ние използваме “бисквитки”, за да съхраняваме вашите езикови предпочитания или други настройки, така че не е нужно да ги настройвате всеки път, когато посещавате сайта. Някои от “бисквитките”, които използваме, са свързани с профила ви (включително информация за вас, като например имейл адреса, който сте ни дали), а други “бисквитки” не са. За по-подробна информация за това как използваме “бисквитките”, моля, прегледайте правилата ни за “бисквитките”.

в/ Информация за устройството. В допълнение към данните в дневника, ние събираме информация за устройството, чрез което използвате нашия уеб сайт, включително тип устройство, операционна система, настройки, уникални идентификатори на устройства и данни за сривове, които ни помагат да разберем, когато нещо се счупи. Дали събираме част или цялата информация, често зависи от типа на устройството, което използвате и от настройките му. Например има различни типове информация в зависимост от това дали използвате Mac или компютър или iPhone или телефон с Android. За да научите повече за това, каква информация прави вашето устройство достъпни за нас, моля, проверете и правилата на производителя на устройството или доставчика на софтуер.  

II. Какво правим с информацията, която събираме. Цели и срок на обработката:

Цели

1. „МАРТИНС” ЕООД обработва и съхранява личнитe данни, посочени по-горе единствено с цел изпълнение на договорните си задължения и по-точно обработване на заявките на своите потребители, извършване на доставка, както и за следните цели:

а/ На основание чл. 6, т.1, буква „б” от Регламента – за осъществяване на преддоговорни отношения;

б/ На основание чл. 6, т.1, буква „б” от Регламента – за изпълнение на вече възникнали договорни задължения.

в/ На основание чл. 6, ал. 1, буква „а” и чл. 7 от Регламента – за неперсонализирана реклама;

г/ На основание чл. 6, ал. 1, буква „а” и чл. 7 от Регламента – за персонализирана реклама;

д/ На основание чл. 22, ал. 2, буква „в”, чл. 6, ал. 1, буква „а” и чл. 7 от Регламента – за извършване на персонализирана оценка на информация;

е/ На основание чл. 6, ал. 1, буква „е” – за маркетингови цели.

ж/ На основание чл. 6, ал. 1, буква „е” от Регламента – за ретаргетинг във връзка с целите на маркетинга, ремаркетинга или оптимизацията;

2. Извън случаите по т. 1, б. „а” и „б”, субектът на данни може да възрази срещу посочените цели на обработване в свободен текст на посочените в настоящата политика данни за контакт, като след възражението, обработването ще бъде преустановено.

Срок

Данните се съхраняват и обработват докато акаунтът на потребителя е действащ и 1 година след деактивирането или изтриването му, както и докато има нужда от нея за предоставяне на услугите ни. В случай, че лицето направи съответната заявка, информацията се унищожава незабавно.

Получатели на личните ви данни

С цел извършване на доставка, когато такава е заявена от потребителя, „МАРТИНС” ЕООД има право да предоставя горепосочените лични данни или част от тях на куриери компании или националните пощенски оператори, вкл. ЕКОНТ, СПИДИ, ЕВРОПЪТ. В тази връзка, потрeбителят може да получава SMS или обаждания от тези лица. Тези доставчици получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции. Тези доставчици получават тази информация, за да можем да изпълним задълженията си към вас за съответната заявка и за предоставяне на услугите ни към вас.

Обработването на личните Ви данни може да бъде извършено без Ваше съгласие, само ако по силата на закон сме длъжни да предоставим на държавни органи и/или на трети лица информация, съдържаща лични данни, при което в изпълнението на императивни разпоредби на закона ще бъдат предоставяни само лични данни с минимално необходимото съдържание за всеки конкретен случай.

III. Права, които може да упражните във връзка с вашите лични данни:

Всички права се упражняват, а съответните искания и уведомления във връзка с правата на субектите на данни, се депозират на e-mail info@flex.bg или по пощата на адреса на управление, посочен по-горе. Исканията се правят по начин, който позволява да се идентифицира самоличността на заявителя. По отношение на някои права, възможно е да бъдат приложими технически възможности за упражняването им, например Бутон за отписване. При всички случаи, администраторът следва да отговори на искането или да се произнесе по отношение на обявеното право на предоставения във формата за контакт адрес или е-мейл, в срок от един месец от получаването й.

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни има право на:

• Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора); Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.

• Достъп до собствените си лични данни и право на оттегляне на съгласието за обработка. Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение дали се обработват личните Ви данни и ако това е така – да получите достъп до данните си и следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до администратора. Също така, имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни.

• Коригиране (ако данните са неточни). Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални. За тази цел трябва да подадете отделно искане. На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора по следния начин – писмено, на предоставения е-мейл адрес.

• Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“). Като субект на лични данни имате право да „бъдете забравен”, т.е. да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните. Искане за изтриване може да се подаде на основанията, предвидени в Регламента, вкл. при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Администраторът може да откаже да заличи личните данни на основанията, посочени в Регламента – когато обработването на конкретните данни е с цел: упражняване правото на свобода на изразяване и информация; изпълняване на правно задължение или задача от обществен интерес или упражняване на публична власт; за целите на общественото здраве; архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели; или установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

• Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни. Като субект на лични данни имате право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването им. Ограничаването се допуска в следните случаи: – когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на администратора да провери точността; – когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им; – когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; – когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви. За целта, при наличие на някое от горните условия, следва да подадете искане.

• Преносимост на личните данни, вкл. между отделните администратори. Субектът на данните има право на преносимост – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

• Възражение спрямо обработването на негови лични данни. Като субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни по всяко време, вкл. когато е за целите на директния маркетинг. Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението, респ. защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли възражението.

• Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен. Субектът на данни има право по всяко време да оспори автоматизираното решение.

• Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). Също така, лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на настоящия регламент, има право да получи обезщетение от администратора или обработващия лични данни за нанесените вреди.

IV. Сигурност

Ние сме предприели множество технически, правни и организационни мерки за защита на личните данни на всяко едно лице. С цел избягване на нерегламентиран достъп, ние изпълняваме процедури по криптиране в някои области. Също така, ние използваме SSL – протоколи, за да предотвратим възможността за злоупотреба с данните от трети лица. Ние не споделяме данни с трети лица, освен в случаите когато следва да извършим доставка на поръчана стока.

Възможно е да ползваме услугите на трети лица, които се явяват обработващи лични данни за горепосочените цели на обработката. Тези лица обработват личните данни по наше възлагане и са задължени да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. Тези лица са внимателно подбрани от нас и имат достъп единствено до данни, които са им необходими за предоставянето на услугите, с които са ангажирани и в рамките на изявеното към нас съгласие. В случай, че тези лица са извън ЕС и не изпълняват необходимите изисквания на GDPR, въз основа на статута му на нормативен акт, ние ще гарантираме защитата на личните данни чрез договорни или други правни инструменти. Също така, е възможно личните данни да бъдат предоставени на държавни или общински органи, които осъществяват различен вид контрол в рамките на закона.

V. Реклама

С потвърждаване на заявката за регистрация на акаунт, потвърждаване на поръчка за услуга или стока, потребителят дава своето изрично съгласие за обработка личните му данни за една или повече от следните цели:

а/ Включване на оценката на потребителя и неговото мнение в маркетингови проучвания чрез електронни методи – по e-mail или месинджър.

б/ Получаване на електронни съобщения за продукти, услуги и др. рекламни съобщения на всички притежавани устройства.

в/ Получаване на персонализирана реклама, която е съобразена с предпочитанията на потребителя. Персонализацията се извършва въз основа на оценка на данните за поведението на потребителя;

г/ Получаване на съобразени с поведението на потребителя и относими към неговите предпочитания персонализирани търговски предложения по имейл, поща или месинджър. За тази цел данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта могат да бъдат предмет на анализ и прогноза за интересите на потребителя.

д/ Получаване на неперсонализирана реклама. Потребителите ще получават информация и за актуални продукти, услуги, инициативи и др. рекламни съобщения.

Потребителите могат във всеки един момент да подадат до администратора посредством формата за контакт заявление за отказ от получаване на рекламни съобщения.

VI. Декларация

В процеса на обработка на лични данни „МАРТИНС” ЕООД спазва принципите на Европейското и национално законодателство, свързани със защитата на личните данни на лицата. Прилагайки пакет от организационни, технически и правни мерки, ние се стремим да гарантираме високо ниво на сигурност на личните данни, защита срещу нерегламентирана обработка, унищожаване или повреждане.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за цели, изложени до тук.

VІІ. Контакти

  1.  Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:

„МАРТИНС” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. Васил Левски” 10, ет. 3, ЕИК 116590571, имейл info@flex.bg 2. Имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.