Общи условия и поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА МАРТИНС ЕООД

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „МАРТИНС” ЕООД, България, гр. Разград, област Разград, ул. “Васил Левски“ 10, ет. 3,
ЕИК 116590571, представлявано от г-н Мартин Русанов, управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ или КЛИЕНТИ, на електронния магазин „flex.bg”.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН „flex.bg”

Чл. 2. flex.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://flex.bg/, чрез, който Ползвателите могат да сключват договори за покупка и доставка на предлаганите стоки с регистрация и създаване на потребителски профил или директно чрез формата на незабавна поръчка, както и:

 1. При поръчка КЛИЕНТА се задължава да плати цената на стоката, услугите и разходите за доставка съгласно условията описани в информацията за доставка и заплащане на стоки и услуги, както и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
   
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка.
   
 3. Да получават информация за нови стоки и услуги предлагани от http://flex.bg.
   
 4. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с http://flex.bg, чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет.
   
 5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата http://trec-nutrition.bg в Интернет.
   

Чл. 3. ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените на предлаганите стоки и услуги, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е зачеркната.
Чл. 4. (1)При липса на наличност от заявената стока ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение на посочената от КЛИЕНТА електронна поща или на посочения телефон.
(2) При посочени неверни данни – сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан, от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 
Чл. 5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за допуснати грешки и неточности в публикуваната на http://flex.bg информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на артикулите. Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 6. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоката сам или чрез трети лица, подходящо опакована, съгласно вида ѝ. В определени случаи e възможно доставката да бъде извършена на части (например две отделни пратки).
Чл. 7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения, публикации под продуктите, включително и за увреждане на здравословното състояние на ПОЛЗВАТАЕЛИТЕ.
Чл. 8. КЛИЕНТЪТ има право да откаже получаването или да върне стока в следните случаи:

 1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката
   
 2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация и да иска връщането ѝ и след възстановяване на платената от него сума, когато:
 3. Стоката има съществен скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок до 48 часа от получаването на стоката.
   
 4. В случаите на чл. 69, ал. 3, от ЗЗППТ, КЛИЕНТЪТ има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде отворена и са спазени следните условия
  1. Запазен добър търговски вид;
    
  1. Запазена оригинална опаковка;
    
  1. Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на КЛИЕНТА.
    
 5. Ако при транспортирането стоката е повредена.
   
 6. Когато е налице съществено несъответствие между поръчаната и доставената стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 48 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.
   
 7. Извън изброените случаи, КЛИЕНТЪТ няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката. При отказа за получаване се съставя констативен протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказа му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
   
 8. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
   
 9. Възстановяване на заплатената сума
   
 10. Заменяне на стоката с нова
   
 11. Отстъпка от цената
   
 12. Разопаковани и/или отворени от КЛИЕНТА хранителни добавки и/или храни за спортисти не подлежат на замяна или връщане.
   

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 9. ДОСТАВЧИКЪТ полага необходимите грижи за защита на личните данни на КЛИЕНТА (съгласно Закона за защита на личните данни), които са му станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни.
Чл. 10. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи Условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на КЛИЕНТА за целите, предвидени в настоящия договор.
Чл. 11. ДОСТАВЧИКЪТ има право да използва информацията за предлаганите стоки и/или услуги на КЛИЕНТА, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, анкети, статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случаи на изрично несъгласие на същия, изпратено на следната електронна поща: info@flex.bg.
Чл. 12. ДОСТАВЧИКЪТ има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на ПОТРЕЖИТЕЛЯ, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
Чл. 13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ  има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението му при използване на електронния магазин.

V. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителните:

 1. Наименования на ДОСТАВЧИКА: „МАРТИНС“ ЕООД
   
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Разград, област Разград, ул. “Васил Левски“ 10, ет. 3, ЕИК 116590571, регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 116590571.
   
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Шумен, област Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ №81, ет. 3.
   
 4. Данни за кореспонденция:  гр. Шумен, област Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ №81, ет. 3. Електронна поща: info@flex.bg.
   
 5. Надзорни органи:
 6. Комисия за защита на личните данни – Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
   
 7. Комисия за защита на потребителите – Адрес: гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3,4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
   
 8. Комисия за защита на конкуренцията – Адрес: гр.София 1000, бул. “Витоша” №18, Телефон: (02) 935 61 13 Факс: (02) 980 73 15 Уеб сайт: www.cpc.bg.
   

Чл. 14. За неуредените в този договор въпроси, се прилагат законите на Република България.
Чл. 15. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ползватели от: 1 януари 2017 г.